Dotace Nová zelená úsporám pro rodinné domy

Investujte do své budoucnosti

Nebaví Vás papírování a běhání po úřadech?? Tak nechte vyřizování dotací na nás!!!

O nic se nemusíte starat, vše potřebné vyřídíme za vás

Dotace můžete čerpat v sedmi oblastech podpory

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory v Kč
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 55 000
C.3.5 solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh∙rok-1 70 000
C.3.6 solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh∙rok-1 100 000
C.3.7 solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh∙rok-1 150 000
C.3.8 FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000
C.3.9 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem > 3 000 kWh rok 80 000
Dále je možnost čerpat dotaci na projektovou dokumentaci ve výši 5 000Kč

Požadavky pro získání dotace

Stručný přehled požadavků pro získání dotací

Solární fotovoltaické systémy pro přímý ohřev vody (C.3.3):

 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.
 • Minimální míra využití vyrobené TUV pro krytí spotřeby v místě výroby je 50 %.
 • Systém musí být vybaven akumulační nádobou v poměru min. 80l/1kWp
 • Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).

Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (C.3.4/C.3.5/C.3.6/C.3.7/C.3.8/C.3.9):

 • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy propojené s distribuční soustavou.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležící k řešenému rodinnému domu.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94% (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98%. U měničů určených k přeměně stejnosměrného napětí z elektrických akumulátorů na střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech – tzv. „hybridní měniče“, se připouští minimální účinnost 92% (Euro účinnost).
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70% z celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk ze systému zohledňuje klimatická data, parametry fotovoltaických modulů vč. orientace ke světovým stranám, ztráty v rozvodech, parametry měniče a dalších komponent systému a stanoví se přesným výpočtem nebo zjednodušeně ze špičkového instalovaného výkonu jako: QFV,celk [kWh∙rok-1] = Pinst [kWp]∙ 1000.
 • Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.
 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.

Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla.

 • Při instalaci musí být použita taková akumulační nádrž, která umožní udržovat v její horní části vyšší teplotu než v dolní části, aniž by při běžném provozním stavu (např. při zapnutých oběhových čerpadlech) docházelo k nežádoucímu míchání vody o různých teplotách (požadavek může být naplněn instalací dvou oddělených akumulačních nádrží – vysokoteplotní a nízkoteplotní).
 • Minimální celkový objem akumulace je 600 litrů, přičemž nízkoteplotní část musí tvořit alespoň 50 % z celkového objemu akumulace.
 • Nízkoteplotní část akumulace slouží zejména pro vytápění a předehřev teplé vody, vysokoteplotní akumulace pak zejména k dohřevu teplé vody. Obě části musí být možné ohřívat přímo plynule řízeným tepelným čerpadlem a současně musí mít zajištěn také ohřev plynule řízeným vnořeným elektrickým topným tělesem či plynule řízeným elektrokotlem.
 • Regulační systém musí monitorovat aktuální hodnoty a směry proudů v místě přívodu elektrického proudu do objektu (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) a v reálném čase přizpůsobovat výkon tepelného čerpadla a el. topných těles či elektrokotle (u 3f solární elektrárny po jednotlivých fázích) tak, aby bylo maximalizováno využití vyrobené elektřiny a tím byly zároveň minimalizovány přetoky (dodávka) elektřiny do elektrizační soustavy.
 • Algoritmus regulačního systému musí zajistit preferenci využití tepelného čerpadla s ohledem na aktuální provozní stav (např. rychlost reakce tepelného čerpadla, dosažení maximální teploty…) a při dosažení jeho limitů automaticky využívat vnořená elektrická topná tělesa či elektrokotel.
 • V této podoblasti podpory nejsou způsobilé výdaje na pořízení tepelného čerpadla, případného bivalentního zdroje tepla (pokud není integrální součástí akumulační nádrže) a úpravy otopné soustavy.
Sledovaný parametr C.3.4 C.3.5 C.3.6C.3.7C.3.8C.3.9
Celkový využitelný energetický zisk ze systému ≥ 1 700 kWh.rok-1 ≥ 1 700 kWh.rok-1 ≥ 3 000 kWh.rok-1≥ 4 000 kWh.rok-1≥ 3 000(1f) ≥ 4 000(3f) ≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby 70% 70% 70%70%70%70%
Akumulace přebytků energie do teplé vody Povinná Možná Možná MožnáPovinná Povinná
Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže 120 - -- 600200
Akumulace přebytků energie do akumulátorů Možná Povinná PovinnáPovinná Možná Možná
Minimální měrná kapacita akumulátorů - 1,75/1,25 kWh.kWp-1 1,75/1,25 kWh.kWp-1 1,75/1,25 kWh.kWp-1 - -
Mám zájem...